ගරු දෙල්ගොඩ ඥාණසුමන ස්වාමින් වහන්සේ විසින් මෙල්බර්න්හිදි මෙහෙයවූ ධර්ම සාකච්ඡා – ජූනි මස 24 සහ 25, 2017

පැකෙන්හැම් ධර්ම සාකච්ඡාව – 2017.06.24 – 01 කොටස


පැකෙන්හැම් ධර්ම සාකච්ඡාව – 2017.06.24 – 02 කොටස


පැකෙන්හැම් ධර්ම සාකච්ඡාව – 2017.06.24 – 03 කොටස


පැකෙන්හැම් ධර්ම සාකච්ඡාව – 2017.06.25 – 01 කොටස


පැකෙන්හැම් ධර්ම සාකච්ඡාව – 2017.06.25 – 02 කොටස


පැකෙන්හැම් ධර්ම සාකච්ඡාව – 2017.06.25 – 03 කොටස