පූජ්‍ය ශාස්ත්‍රපති රාජකීය පණ්ඩිත කොත්මලේ කුමාර කස්සප හිමියන් විසින් මෙල්බන් හීදි පවත්වනු ලැබූ ධර්ම දේශණා

ආනාපාන සති උපකෙලේස
Click here to listen

ආනාපාන සති සූත්‍රය
Click here to listen

16.10.2017 සබ්බාසව සූත්‍ර විග්‍රහය 01
Click here to listen

18.10.2017 සබ්බාසව සූත්‍ර විග්‍රහය 02
Click here to listen

20.10.2017 සබ්බාසව සූත්‍ර විග්‍රහය 03
Click here to listen

23.10.2017 සබ්බාසව සූත්‍ර විග්‍රහය 04
Click here to listen

25.10.2017 සබ්බාසව සූත්‍ර විග්‍රහය 05
Click here to listen

27.10.2017 සබ්බාසව සූත්‍ර විග්‍රහය 06
Click here to listen

30.10.2017 සබ්බාසව සූත්‍ර විග්‍රහය 07
Click here to listen

01.10.2017 සබ්බාසව සූත්‍ර විග්‍රහය 08
Click here to listen

03.11.2017 සබ්බාසව සූත්‍ර විග්‍රහය 09
Click here to listen

04.11.2017 සබ්බාසව සූත්‍ර විග්‍රහය 10
Click here to listen

06.11.2017 සබ්බාසව සූත්‍ර විග්‍රහය 11
Click here to listen

08.11.2017 සබ්බාසව සූත්‍ර විග්‍රහය 12
Click here to listen

10.11.2017 සබ්බාසව සූත්‍ර විග්‍රහය 13
Click here to listen

11.11.2017 සබ්බාසව සූත්‍ර විග්‍රහය 14
Click here to listen

13.11.2017 සබ්බාසව සූත්‍ර විග්‍රහය 15
Click here to listen