පූජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන හිමිපාණෝ විසින් මෙහෙයවනු ලබන ධර්ම දේශණා මාලාවක් සහ සිව්දින භාවනා වැඩසටහන